Менаџмент на деловни услуги

Менаџментот на деловни услуги (BSM) е цел на сите бизниси, и ветување од потенцијалните провајдери. Добар BSM план ги надминува стандардите на типичниот ИТ менаџмент, тој ги соединува целите на ИТ и на бизнисот. Бизнис платформата на услуги -Business Service Platform (BSP) е основата на ефикасно BSM решение. Со примена на BSP решението, целокупниот бизнис користи алатки кои вршат мониторинг, пријавување и менаџмент на бизнис услуги. Покрај тоа, општата стратегија вклучува моќен магацин на податоци кој дефинира односи и преставува основа на цврста и разновидна база на податоци за менаџмент на cross-platform configuration- Cross -platform configuration management data base (CMDB). Конечно BSP ќе обезбеди прецизен мониторинг на состојбата и статусот на деловните услуги.

ИТ е група алатки создадени да им помогнат на организациите во исполнувањето на нивните колективни и деловни цели. Независно од постоечките технологии или апликации, особено е важно сервисите да обезбедуваат точни информации навремено. ИТ понекогаш нуди едноставни решенија за комплексни менаџмент прашања користејќи ги предностите од технологијата за процесирање на големи количини податоци, и за трансформирање на тие податоци во значајни информации. Најчесто тоа не е случај. Во многу реални ситуации, ИТ поседува нови предизвици за бизнисите. ИТ може значително да го намали периодот на одговор на бизнисите, особено во средини кои комбинираат повеќе разновидни системи под една главна деловна активност.