Главна инфраструктура

Мрежата – слично на човековиот нервен систем – е одговорна за пренос на информации и интеракција во секој модерен ИТ систем. Во последните години улогата на мрежната инфраструктура уште повеќе еволуираше, и денес мрежата е еден од главните клучни делови за исполнување на деловни потреби како што се оперативна супериорност или прилагодување кон нови технолошки и бизнис стратегии.

Потребата од централизирани ИТ системи, bandwidth амбициозни, „на барање„ апликации и системи, ги зголемува барањата на денешните главни мрежи. Високата функционалност и достапност, како и едноставното одржување и можноста за модуларно проширување, бараат флексибилен мрежен дизајн, кој може да се справи со идни дополнителни барања како VoIP, итни деловни апликации, квалитетен сервис (Quality of Servis –QoS), и многу повеќе.

Оттаму, дизајнот на идната главна мрежна инфраструктура е критичен фактор-каде високо квалификуваните и сертифицирани луѓе на С&Т можат да ви дадат помош и поддршка.

При дизајнирање на нова, или надоградба на постоечка мрежа, неколку фактори треба да се земат во предвид, како: поддршка за IP телефонија и поврзани апликации, Power покрај Ethernet можности, брзи failover механизми, авто-конфигурација и, секако, квалитетен сервис. (QoS). Најновите технологии како IP/MPLS ја користат bandwidth ефикасноста, можноста за надоградба, супериорниот мрежен менаџмент, и можноста за употреба на IP за проширување во нови сервисни пазари.

Другите предности на IP/MPLS конвергенцијата вклучуваат:

  • Флексибилност и профитабилни економии (of scale), кои не би биле можни со повеќекратните мрежи со единствена намена
  • Намалување на оперативните трошоци преку миграција кон консолидиран менаџмент, мониторинг и услужни ситеми.
  • Намалување на мрежна комплексност со намалување и отстранување на надворешната мрежна инфраструктура


Во оваа регулирана и безбедна средина, разновидните сервиси како GRX, апликации кон трети лица, Internet, WLAN или центар на податоци (Data Centre ) можат да се вршат со бараниот квалитет /SLA. За да може да им понуди на своите клиенти решенија од најдобар вид, С&Т соработува со водечките добавувачи на мрежни производи и софтвер за мрежен менаџмент како што се Cisco Systems.